INDIVIDUELE RE-INTEGRATIE richting zelfstandig ondernemerschap 

Indien men een ziektewet- of arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV ontvangt, kan men een ondersteuning bij re-integratie naar ondernemerschap aanvragen. Hierbij zijn twee fases in ondersteuning mogelijk: re-integratie "Werkfit maken" of re-integratie "Naar werk". De dienst "Werkfit maken" is voor klanten die het werk nog niet kunnen hervatten en helpt de klant om zich goed voor te bereiden op het zelfstandig ondernemerschap of voor het volgen van een opleiding. De dienst "Naar werk" heeft tot doel om de klant die een eigen bedrijf start, te helpen met het houden van dit bedrijf. Het uiteindelijke doel is het komen tot een succesvolle re-integratie. Om in aanmerking te komen voor een dergelijke re-integratie ondersteuning dient er eerst toestemming gegeven te worden door de directe contactpersoon bij de uitkerende instantie. Bij een ZW-, WAO-, WIA- of Wajong-uitkering is dit de arbeidsdeskundige. Bij toestemming, wordt in onderling overleg het re-integratieplan uitgewerkt incl. de vereiste activiteiten, diensten, producten e.d. Tevens worden hierbij de kosten en de benodigde tijd vermeld. Als het UWV akkoord gaat met het voorgestelde Re-integratieplan, kan het traject starten.

Doelgroep Re-integratiebesluit

Indien u als startend ondernemer geen passende financieringsmogelijkheden kunt vinden bij de gebruikelijke banken, kunt u onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op de financieringsmogelijkheden van het Re-integratiebesluit.

Om in aanmerking te komen voor de mogelijkheden van het Re-integratiebesluit, dient o.m. voldaan te worden aan een aantal basisvoorwaarden, waarvan de belangrijkste als volgt zijn samengevat:

  • Een geschikte loondienstfunctie blijkt geen mogelijkheid.
  • Het ondernemingsplan dient aantoonbaar levensvatbaar te zijn.
  • De aspirant ondernemer dient te beschikken over een ZW- of een WAO-, WIA-, Wajong-uitkering.
  • De ondernemer dient Nederlands ingezetene te zijn, derhalve in Nederland te wonen.
  • Het bedrijf dient in Nederland gevestigd te zijn, waarbij de activiteiten eveneens in Nederland dienen te worden uitgevoerd.
  • Het bedrijf dient rechtmatig gevestigd te zijn, dan wel rechtmatig gevestigd te worden.
  • Er mag geen sprake zijn van voorliggende voorzieningen bijv. financieringsmogelijkheden van een bank.

Mogelijkheden aan startende ondernemers vanuit een uitkering

WAO / Wajong

De uitkering wordt, ná toestemming van het UWV, als voorschot verstrekt. Uw inkomsten als zelfstandige worden achteraf verrekend met uw uitkering. Als u winst gaat maken kijkt het UWV of uw uitkering dient te worden aangepast.
Als startende ondernemer kunt u bij onvoldoende bedrijfsinkomsten, in aanmerking komen voor suppletie van uw uitkering. De uitkering wordt, ná toestemming van het UWV verstrekt, gedurende maximaal 4 jaar en wordt geleidelijk afgebouwd.

WIA

De uitkering wordt, ná toestemming van het UWV, als voorschot verstrekt. In het jaar na het verstrekken van de uitkering wordt, als het inkomen over het voorafgaande jaar bekend is, door de uitkeringsinstantie vastgesteld of u nog een deel van de verstrekte uitkering moet terugbetalen. Als u winst maakt, zal het UWV uw uitkering aanpassen.

Starterskrediet

Aan een startende ondernemer kan een bedrijfskapitaal worden verstrekt van € 37.398,= (norm januari 2020) als rentedragende lening. Hier geldt een maximale looptijd van 10 jaar, met dien verstande dat men doorgaans een kortere looptijd zal kiezen.

Genoemd bedrag is een richtbedrag; het bedrag wordt (half)jaarlijks aangepast.

Overige

Een urenadministratie is voor het UWV niet van belang, wél dient u uw uren door te geven aan de Belastingdienst.
Indien blijkt dat het bedrijf niet succesvol is en u de onderneming moet staken kunt u terugvallen op uw oude uitkering.
Tijdens de startperiode behoudt u uw uitkering en kunt u worden vrijgesteld van de sollicitatieplicht.

Waar kunt u re-integratie ondersteuning "Werkfit maken" of "Naar werk" aanvraag indienen?

Een dergelijk verzoek kunt u, bij voorkeur via uw contactpersoon bij het UWV, aanvragen bij Intermezzo voor ondernemers bv. Na een eerste oriëntatiegesprek, zal gekeken worden of u gebruik kunt maken van een traject en zal middels de opstelling van een Re-integratieplan zorg gedragen worden voor een formele aanvraag bij het UWV.