BORGSTELLING MKB KREDIETEN

De Borgstelling MKB Kredieten is in het leven geroepen door de overheid met als doel de financieringsmogelijkheden voor ondernemers in het MKB te vergroten. Banken, waarmee de Staat een Borgstellingovereenkomst heeft afgesloten, kunnen dankzij deze regeling ondernemingen in het MKB met minder dan 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot 50 miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro, leningen verstrekken die door de Staat voor een deel worden gegarandeerd. De ondernemer kan zijn eigen bank benaderen om te laten vaststellen of hij voor een borgstellingskrediet in aanmerking komt. Recente jaarstukken en informatie over gewenste investeringen moeten daarbij op tafel komen. Startende ondernemers zullen tevens een volledig ondernemingsplan moeten overleggen.

Om in aanmerking te komen voor de mogelijkheden die de Borgstelling MKB Kredieten (BMKB) biedt, dient o.m. voldaan te worden aan de volgende basisvoorwaarden:

  • De rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven van de onderneming moeten bevredigend zijn.
  • De onderneming heeft onvoldoende financiële middelen ter beschikking voor investeringen.
  • Er moet een tekort aan zekerheden bestaan om in aanmerking te komen voor een regulier bankkrediet.
  • Het borgstellingkrediet kan niet meer dan het tekort aan zekerheden bedragen.
  • Een gevestigd bedrijf moet bij dezelfde bank over bankfaciliteiten beschikken die ten minste 100% van het BMKB bedragen (de 1:1 verhouding). Het maximale garantiekrediet bedraagt thans € 1.500.000,=.
  • Voor een starter (norm: tot 3 jaar) gelden bankgebonden voorwaarden m.b.t. de minimale kredietverhouding tussen bancair en borgstellingkrediet. Ook de minimumhoogte van het in te passen borgstellingkrediet is per bank verschillend. Het maximum is € 266.667,=. Daarboven wordt, bankgebonden, de 1:1 kredietverhouding toegepast.
  • De kredietovereenkomst moet schriftelijk worden aangegaan.
  • De onderneming mag niet meer dan 250 werknemers (fte) in dienst hebben. Deeltijdwerkers worden naar evenredigheid met de arbeidsduur aangemerkt.
  • Als een natuurlijk persoon meer dan de helft van het kapitaal van de onderneming bezit, dan moet hij zich voor minimaal 25% van het borgstellingkrediet borg stellen, met een minimum van € 15.000,=.

De looptijd van de BMKB bedraagt maximaal 6 jaar. Voor innovatieve ondernemingen of investeringen in onroerend goed bedraagt de looptijd maximaal 12 jaar.

Tenslotte dient rekening gehouden te worden met een af te dragen garantieprovisie aan de Staat, welke varieert naar looptijd. Hierbij wordt gekeken of het een krediet voor innovatie betreft of niet. Voor niet-innovatief borgstellingskrediet varieert de provisie van 3,9% tot 5,85%, voor innovatief borgstellingskrediet  van 5,55% tot 8,35%.

Uitgesloten sectoren zijn: vastgoed exploitatie, verzekerings- en financieringsbedrijven, publiek verzekerde zorg, land- en tuinbouw, visserij, dierenartsen, notarissen, advocatuur, deurwaarders.