BESLUIT BIJSTANDVERLENING ZELFSTANDIGEN (BBZ 2004)

Indien u als startende ondernemer geen passende financieringsmogelijkheden kunt vinden bij de reguliere banken, kunt u onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op de financieringsmogelijkheden van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen, kortweg het Bbz.

Voor startende ondernemers die een bijstandsuitkering genieten, biedt het Bbz diverse mogelijkheden: een periodieke uitkering tijdens de aanloopfase van de onderneming (maximaal 3 jaar), een bedrijfslening van maximaal € 37.398,= (norm januari 2020) of een combinatie van beiden.

Om in aanmerking te komen voor de mogelijkheden die het Bbz biedt, dient o.m. voldaan te worden aan een aantal basisvoorwaarden, waarvan de belangrijkste als volgt zijn samengevat:

  • Het ondernemingsplan dient aantoonbaar levensvatbaar te zijn.
  • De aspirant ondernemer dient in bijstandsbehoeftige omstandigheden te verkeren of in bijstandsbehoeftige omstandigheden dreigen te geraken.
  • De ondernemer dient Nederlands ingezetene te zijn, derhalve in Nederland te wonen.
  • Het bedrijf dient in Nederland gevestigd te zijn, waarbij de activiteiten eveneens in Nederland dienen te worden uitgevoerd.
  • Het bedrijf dient rechtmatig gevestigd te zijn, dan wel rechtmatig gevestigd te worden.
  • Er mag geen sprake zijn van voorliggende voorzieningen bijv. financieringsmogelijkheden van een bank.

Mogelijkheden van bijstandsverlening aan startende ondernemers

Periodieke uitkering

Als startende ondernemer kunt u gedurende maximaal 36 maanden aanspraak maken op een periodieke uitkering. In principe wordt de uitkering verstrekt in de vorm van een renteloze lening. In het jaar na de bijstandsverlening wordt, als het inkomen over het voorafgaande jaar bekend is, door de gemeente vastgesteld of u nog een deel van de lening moet terugbetalen.

Bedrijfskapitaal

Aan een startende ondernemer kan een bedrijfskapitaal worden verstrekt van € 37.398,= (norm januari 2020) als rentedragende lening. Ook hier geldt een maximale looptijd van 10 jaar, met dien verstande dat men doorgaans een kortere looptijd zal kiezen. De rente bedraagt op deze lening 8%.

Genoemd bedrag is een richtbedrag; dit bedrag wordt (half)jaarlijks aangepast.

Waar kunt u een aanvraag indienen?

Aanvraagformulieren voor bijstandsverlening op grond van het Bbz kunt u krijgen bij de Dienst Sociale Zaken in uw woongemeente. Daar kunt u vervolgens de aanvraag indienen.