PRIVACYREGLEMENT

Om onze dienstverlening uit te kunnen voeren verwerken wij uw persoonsgegevens.

Om duidelijk te maken hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, is dit privacyreglement opgesteld.

Onze contactgegevens:

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Intermezzo voor ondernemers bv

Lage Kanaaldijk 115

6212 NA Maastricht

tel.: 043-3261126

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gebruik van persoonsgegevens door Intermezzo voor ondernemers:

Wij verkrijgen persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld gegevens die u aan ons verstrekt via e-mail, telefoon, en per post. Tevens kunnen wij persoonsgegevens verkrijgen via een derde partij in het kader van onze dienstverlening.

Wij verwerken soms ook bijzondere persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld de nationaliteit, BSN en mogelijk nog andere bijzondere/gevoelige persoonsgegevens. Dit gebeurt uitsluitend daar waar nodig en waar de registratie van persoonsgegevens bij de uitvoering van de werk-zaamheden onderdeel is van de uitvoering van een (aan ons (deels) uitbestede wettelijke taak of als er sprake is van een rechtvaardig belang.

Intermezzo verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Naam, adres, woonplaats, woonsituatie;
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;
 • Geboortedatum en –plaats, ook van eventuele kinderen minus de geboorteplaats;
 • Nationaliteit;
 • Geslacht;
 • BSN;
 • CV;
 • Financiële gegevens zowel zakelijk als privé;
 • Arbeidsdeskundig rapport;
 • Plan van aanpak;
 • Inhoud van e-mails, etc.

Intermezzo verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • de samenstelling van ondernemingsplannen;
 • het doen van vestigingsplaatsonderzoek;
 • het samenstellen van marketingplannen;
 • het bieden van managementbegeleiding;
 • het verrichten van haalbaarheidsonderzoeken, veelal inclusief financieel advies;
 • verzoeken van re-integratietrajecten Werkfit maken en Naar werk voor het UWV;
 • het doen van levensvatbaarheidsonderzoeken in het kader het Besluit bijstand-verlening zelfstandigen (Bbz 2004) en de Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ);
 • het uitvoeren van Quick scan in opdracht van het ABP/Veteranenloket;
 • bedrijfsoverdracht en bemiddeling;
 • bedrijfsadvisering;
 • het voeren van de loonadministratie en financiële administratie;
 • onderhouden van contact;
 • een goede een efficiënte dienstverlening;
 • verrichten van administratieve handelingen, zoals planning, beheer van ons bestand;
 • facturering;
 • nakomen van wettelijke verplichtingen.

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, het UWV en gemeentes (om te kunnen voldoen aan een ons uitbestede wettelijke verplichting of op basis van een van de navolgende rechtsgrondslagen:

 • Grondslag: de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Intermezzo rust.
 • Grondslag: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • Grondslag: de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens omdat wij hier gerechtvaardigde belangen bij hebben, bijvoorbeeld:

 • het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening;
 • het uitvoeren van de overeenkomst met de uitkeringsinstantie of gemeente.

In het kader van onze dienstverlening kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld met onze opdrachtgevers (bijvoorbeeld gemeentes, UWV, ABP/Veteranenloket, banken).

Wij kunnen voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van de diensten van derden, zoals onze it-leverancier of een onderzoekbureau. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slecht verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Wij zullen uw gegevens niet verstrekken voor commerciële doelen of goede doelen.

Bewaartermijn gegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden zoals elders genoemd. Gelet op wettelijke bewaarplichten (fiscale bewaarplicht) zullen wij onze dossiers 7 jaar bewaren, waarna deze vernietigd worden.

Gegevensbeveiliging

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Uw rechten

U heeft het recht om bij ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens.
Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken, kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoons-gegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage inderdaad door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoort- of idnummer en uw bsn zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen 1 maand op uw verzoek.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, laat dit dan aan ons weten. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact met hen opnemen.

Wijzigingen privacyreglement

Dit privacyreglement is voor het laatst aangepast op 5 februari 2019.

Tussentijds kunnen wij het privacyreglement aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op onze website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om dit reglement geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.