WET INKOMENSVOORZIENING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE GEWEZEN ZELFSTANDIGEN (IOAZ)

Een oudere zelfstandige kan door omstandigheden genoodzaakt zijn het bedrijf te beëindigen of te verkopen. De Ioaz kan dan een uitkomst bieden. De regeling biedt aan de ondernemer tot de pensioengerechtigde leeftijd een inkomensgarantie op het niveau van het sociaal minimum. 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een uitkering in het kader van de Ioaz, dient o.m. voldaan te worden aan een aantal basisvoorwaarden, waarvan de belangrijkste als volgt kunnen worden samengevat:

 • Aanvrager dient Nederlands ingezetene te zijn, derhalve in Nederland wonen.
 • Het bedrijf dient rechtmatig in Nederland gevestigd te zijn.
 • De ondernemer moet tenminste voldoen aan de urencriteria zoals genoemd in de Wet op de Inkomstenbelasting.
 • Aanvrager moet 55 jaar of ouder zijn.
 • Aanvrager moet tenminste 3 jaren voorafgaande aan de aanvraag als zelfstandige hebben gewerkt en de 7 jaren daarvoor bij een werkgever of zelfstandig hebben gewerkt.
 • Het bedrijf dient binnen 1,5 jaar na aanvraag te worden beëindigd.
 • De winsten uit het bedrijf, samen met eventuele andere inkomsten, dienen over de laatste 3 jaren gemiddeld minder te zijn geweest dan € 25.909,= (norm januari 2020).
 • Voor de toekomst mag geen hoger inkomen dan € 26.760,= bruto (norm januari 2020) worden verwacht.

Verplichtingen

Naast rechten zijn er echter ook verplichtingen verbonden aan een Ioaz uitkering:

 • Aanvrager dient zich te laten inschrijven bij UWV WERKbedrijf.
 • Aangeboden werk moet worden geaccepteerd.
 • Wijzigingen van de persoonlijke situatie, die van invloed kunnen zijn op de uitkering of op de mogelijkheid om te werken moeten worden gemeld.
 • De door de Dienst Sociale Zaken gevraagde informatie moet worden verstrekt.

Bij de vaststelling van een Ioaz-uitkering wordt allereerst gekeken naar het inkomen van de ondernemer en diens partner. Bij de inkomsten telt het inkomen van de partner mee als hij/zij in het bedrijf meewerkt en daarvoor een meewerkvergoeding of winstaandeel krijgt.  
De Ioaz-uitkering vult aan tot bijstandsniveau.

Bij de bepaling van de hoogte van de uitkering blijft het vermogen van de aanvrager en zijn/haar partner tot een bedrag van € 136.848,= (norm januari 2020) buiten beschouwing. De eigen woning wordt voor 60% van de waarde in het economisch verkeer in het vermogen meegenomen. 
Daarnaast wordt een bedrag tot maximaal € 130.517,= (norm januari 2020) ten behoeve van aanvullende pensioenvoorzieningen buiten beschouwing gelaten. Het vermogen boven het bedrag van € 136.848,= (norm januari 2020) wordt geacht jaarlijks 3% inkomsten op te leveren, die in mindering worden gebracht op de uitkering.

De genoemde bedragen zijn richtbedragen; (half)jaarlijks vindt aanpassing plaats.

Aanvraagformulieren voor bijstandverlening op grond van de Ioaz kunnen bij de Dienst Sociale Zaken van uw woongemeente worden verkregen en aldaar worden ingeleverd.