BESLUIT BIJSTANDVERLENING ZELFSTANDIGEN (BBZ 2004)

Mogelijkheden van het Bbz voor gevestigde ondernemers

Indien u als gevestigde ondernemer geen passende financieringsmogelijkheden kunt vinden bij de reguliere banken, kunt u onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op de financieringsmogelijkheden van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen, kortweg het Bbz.


Het Bbz kent verschillende mogelijkheden voor zelfstandigen, variërend van tijdelijke periodieke uitkeringen tot bedrijfsleningen van maximaal € 203.135,= (norm januari 2020). 

Om in aanmerking te komen voor de mogelijkheden die het Bbz biedt, dient o.m. voldaan te worden aan een aantal basisvoorwaarden, waarvan de belangrijkste als volgt samengevat kunnen worden:

  • Het bedrijf dient aantoonbaar levensvatbaar te zijn.
  • De ondernemer dient in bijstandsbehoeftige omstandigheden te verkeren of in bijstandsbehoeftige omstandigheden dreigen te geraken.
  • De ondernemer dient Nederlands ingezetene te zijn, derhalve in Nederland te wonen.
  • Het bedrijf dient in Nederland gevestigd te zijn, waarbij de activiteiten eveneens in Nederland dienen te worden uitgevoerd.
  • Er dient te worden voldaan aan het urencriterium, zoals opgenomen in de Wet op de Inkomensbelasting; u dient minimaal 1.225 uur per jaar in uw bedrijf of zelfstandig beroep te werken.
  • Er mag geen sprake zijn van voorliggende voorzieningen bijv. financieringsmogelijkheden van een bank.
  • Het bedrijf dient rechtmatig gevestigd te zijn, dan wel rechtmatig gevestigd te worden.

Periodieke uitkering

Gevestigde zelfstandigen die niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien vanwege tijdelijke inkomensproblemen, kunnen een periodieke uitkering ontvangen. Op grond van het Bbz wordt het inkomen aangevuld tot de bijstandsnorm. Gevestigde ondernemers kunnen gedurende maximaal 12 maanden aanspraak maken op een periodieke uitkering. In geval van externe omstandigheden is verlenging met maximaal 24 maanden mogelijk. In principe wordt de uitkering verstrekt in de vorm van een renteloze lening. In het jaar na de bijstandsverlening wordt, als het inkomen over het voorafgaande jaar bekend is, door de gemeente vastgesteld of u nog een deel van de lening moet terugbetalen.

Bedrijfskapitaal

Als het voortbestaan van een levensvatbaar bedrijf of zelfstandig beroep gevaar loopt, kunt u dringend behoefte hebben aan bedrijfskapitaal. Bedrijfskapitaal wordt op grond van het Bbz verstrekt in de vorm van een rentedragende lening. Het maximumbedrag bedraagt € 203.135,= (norm januari 2020). De rente bedraagt 8% per jaar. De lening moet in maximaal 10 jaar worden terugbetaald. 

Mogelijkheden voor oudere ondernemers met een niet levensvatbaar bedrijf

Bent u een zelfstandige ondernemer geboren voor 1 januari 1960, is uw bedrijf niet meer levensvatbaar en blijft uw inkomen uit bedrijf of beroep beneden de bijstandsnorm? Dan kunt u tot uw pensioensgerechtigde leeftijd een aanvulling op het inkomen krijgen. Alsmede eenmalig een bedrag van € 10.157,= om niet (norm januari 2020), om achterstallige schulden af te lossen. Voorwaarde is dat u minimaal 10 jaar een bedrijf heeft uitgeoefend en dat uw bruto inkomen uit het bedrijf minimaal € 8.068,= (norm januari 2020) per jaar bedraagt.

Mogelijkheden voor ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen

Bent u genoodzaakt om op korte termijn uw bedrijf of zelfstandig beroep te beëindigen? Dan kunt u maximaal 12 maanden een aanvullende periodieke uitkering krijgen. Onder bepaalde voorwaarden is een verlenging met nog eens 12 maanden desgevraagd mogelijk. Deze uitkering is bedoeld om te voorzien in de kosten voor levensonderhoud. Voorwaarde is dat het bedrijf niet levensvatbaar is en daarom wordt beëindigd. Het beëindigen van het bedrijf dient binnen de betreffende periode plaats te vinden.

Bijstandsverlening en eigen vermogen

In principe staat het bezit van vermogen bijstandsverlening op grond van het Bbz niet in de weg. Het Bbz kan niet worden toegepast als blijkt dat u op basis van het eigen vermogen een lening van de bank kunt krijgen. Als het eigen vermogen een bepaalde grens te boven gaat, wordt de bijstand op grond van het Bbz in de vorm van een lening verstrekt. Tot een eigen vermogen van € 46.520,= (norm januari 2020) is bijstand mogelijk in de vorm van een bedrag dat niet hoeft te worden terugbetaald. Bij een eigen vermogen van meer dan € 195.497,= (norm januari 2020) heeft de bijstand altijd de vorm van een lening. Tussen deze beide grenzen kan bijstand worden verleend in de vorm van een bedrag dat niet hoeft te worden terugbetaald, als het eigen vermogen minder is dan 30% van het totaalvermogen. Het totaalvermogen omvat al uw bezittingen.

Voor oudere zelfstandigen geldt een afwijkende vermogensgrens van € 136.848,= (norm januari 2020). 
Onder dit bedrag kan de bijstand worden verstrekt in de vorm van een bedrag dat niet hoeft te worden terugbetaald. Boven de grens van € 136.848,= (norm januari 2020) wordt de bijstand altijd in de vorm van een lening verstrekt.

Genoemde bedragen zijn richtbedragen; (half)jaarlijks vinden aanpassingen plaats.

Waar kunt u een aanvraag indienen?

Aanvraagformulieren voor bijstandverlening op grond van het Bbz kunt u krijgen bij de Dienst Sociale Zaken in uw woongemeente. Daar kunt u vervolgens de aanvraag indienen.